Animated Figure
For Your Information

Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào?

FIRIS có nhiều kinh nghiệm với nền tảng công nghệ bảo hiểm và kinh doanh kỹ thuật số. Kể từ năm 2013, FIRIS đã hợp tác chặt chẽ với một công ty công nghệ bảo hiểm kỹ thuật số để mang đến một giải pháp đầu cuối (an end-to-end solution) cho các công ty bảo hiểm, ngân hàng và công ty môi giới lần đầu tiên tại Việt Nam.

Chúng tôi là chuyên gia lập trình về VBA / Excel, SAS, Prophet… và Matlab. Chúng tôi cung cấp tất cả các giải pháp để giải quyết các vấn đề kỹ thuật của các Công ty Bảo hiểm & Tài chính:

  • Phần mềm Quản lý Sản phẩm (Hệ thống Báo giá Bán hàng, Hệ thống Bảo lãnh & Yêu cầu bồi thường, Công cụ tài chính…)
  • Triển khai thông tin
  • Dự án Hệ thống cho Doanh nghiệp mới
  • Thiết lập và Lập trình cho các công cụ báo cáo như: Thống kê nhỏ cho sản phẩm nhân thọ và phi nhân họ, Tính toán dự phòng, v.v.

Chúng tôi cung cấp tư vấn đầy đủ về nền tảng kỹ thuật số cho công ty của bạn, bắt đầu với quy trình nghiệp vụ bảo hiểm, đề xuất và phát triển sản phẩm, hệ thống quản lý và quy trình yêu cầu bồi thường, mang lại dịch vụ kỹ thuật số trực tuyến toàn diện cho bạn và cho khách hàng của bạn. 

  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure

RỦI RO CỦA BẠN, CHÚNG TÔI SẼ BẢO VỆ

Bạn quan tâm chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách nào?