Trong việc tính toán và báo cáo dự phòng phúc lợi của nhân viên theo chuẩn IAS19 và các quy định của luật pháp của Việt Nam, chúng tôi đã giúp các Công ty Quốc tế có trụ sở tại Việt Nam, chẳng hạn như Gameloft và Sanofi. Với hơn 1.000 nhân viên mỗi bên, chúng tôi đã giúp khách hàng của mình đáp ứng các yêu cầu chuẩn hóa báo cáo tài chính.

Các chuyên gia tính toán và nhà phân tích của chúng tôi đã giúp đỡ và tương tác với bộ phận nhân sự của khách hàng để hiểu rõ về các chiến lược và những thay đổi về lực lượng lao động trong tương lai. Việc tính toán được thực hiện và thảo luận cùng với các kiểm toán viên tài chính của khách hang chúng tôi. Chúng tôi đã cung cấp báo cáo tính toán toàn diện đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn kế toán và báo cáo.

RỦI RO CỦA BẠN, CHÚNG TÔI SẼ BẢO VỆ

Bạn quan tâm chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách nào?