• Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
Thông tin

Chúng tôi làm gì?

Trong việc định giá sản phẩm, chúng tôi giúp các công ty bảo hiểm xác định Dự phòng cho các yêu cầu bồi thường, Tính toán UPR (Dự phòng phí chưa được hưởng), Khả năng thanh toán và Báo cáo Kiểm tra căng thẳng (stress testing report) cho mỗi quý trong năm. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 10 công ty bảo hiểm PJICO, Bảo Minh, Bảo Long, PVI, PVI Re, VNI, AAA, XTI, BSH, v.v.

Chúng tôi cũng thực hiện các báo cáo hàng năm cho các công ty bảo hiểm; Báo cáo Actuary hàng năm và Báo cáo Sức khỏe, so sánh giả định và thực tế triển khai trên thị trường.

Khách hàng của chúng tôi:

Hứng thú với với việc chúng tôi sẽ giúp bạn như thế nào?

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe