Thông tin

Chúng tôi làm gì?

Bộ Tài chính Việt Nam, IRT (Viện Nghiên cứu và Đào tạo về Bảo hiểm) đã hợp tác với chúng tôi vể Đào tạo về Tính toán và Bảo hiểm từ năm 2017. Chương trình được thiết kế cho các công ty bảo hiểm nhằm đáp ứng các quy định của chính phủ.

Các kỳ thi SOA như là Exam P (Xác suất) và FM (Toán tài chính) là các khóa học mà chúng tôi chịu trách nhiệm đào tạo. Mỗi chương trình có tổng cộng 230 giờ học trong thời gian 3 hoặc 4 tháng. Nhiệm vụ của chúng tôi bao gồm sắp xếp lịch trình, thu thập tài liệu và hỗ trợ toàn bộ kinh nghiệm đào tạo với tư cách là trợ giảng.

Hợp tác với:

RỦI RO CỦA BẠN, CHÚNG TÔI SẼ BẢO VỆ

Bạn quan tâm chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách nào?

  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure