FIRIS hiểu rõ và nắm chắc về các phúc lợi của người lao động theo chuẩn IAS 19 cũng như các quy định theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có thể giúp công ty bạn hoàn thành các yêu cầu thuộc báo cáo tài chính theo đúng chuẩnbằng cách thực hiện đánh giá tính toán định kỳ đối với phúc lợi nhân viên, bao gồm các quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động, các phần thưởng thâm niên và các kế hoạch phúc lợi hiện có khác.

Các quỹ phúc lợi xác định được phân loại là Quỹ phúc lợi sau khi nghỉ việc trong đó nghĩa vụ của đơn vị là cung cấp các quyền lợi đã thỏa thuận cho nhân viên hiện tại và nhân viên cũ, thường dựa trên một số công thức tính phúc lợi. Theo quỹ phúc lợi, rủi ro tính toán và rủi ro đầu tư về bản chất giảm xuống đối với đơn vị. Nếu kinh nghiệm tính toán và đầu tư kém hơn kỳ vọng, nghĩa vụ của đơn vị có thể tăng lên.

Tính toán quỹ phúc lợi nhân viên bao gồm các bước sau:

 • Xác định phúc lợi phân bổ là bao nhiêu cho giai đoạn hiện tại và trước đó.
 • Đưa ra các giả định tính toán cho các biến nhân khẩu học, chẳng hạn như tỷ lệ tử vong, doanh thu, sức khỏe kém và nghỉ hưu sớm và các biến tài chính, chẳng hạn như tỷ lệ chiết khấu, mức lương và phúc lợi trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến chi phí của lợi ích.
 • Sử dụng phương pháp đơn vị tín dụng dự tính (projected unit credit method) ​​để tính giá trị hiện tại của nghĩa vụ phúc lợi xác định đối với quỹ phúc lợi phân bổ cho kỳ trước và chi phí phục vụ hiện tại đối với phúc lợi được phân bổ cho kỳ hiện tại.
 • Xác định tổng lãi và lỗ được tính toán; lãi và lỗ tính toán được ghi nhận.
 • Khi quỹ được giới thiệu hoặc thay đổi, xác định chi phí dịch vụ trong quá khứ và số tiền được ghi nhận.
 • Khi quỹ đã bị cắt giảm hoặc giải quyết, xác định kết quả có được hoặc tổn thất.

FIRIS sẽ giúp công ty của bạn:

Dữ liệu

 • Thu thập và đánh giá dữ liệu
 • Đối chiếu, kiểm tra chéo dữ liệu nhân viên
 • Cung cấp tóm tắt dữ liệu nhân viên

Giả định

 • Phân tích lịch sử doanh thu và tỷ lệ tăng lương
 • Tương tác với bộ phận nhân sự để hiểu rõ hơn về các chiến lược nhân sự và những thay đổi về lực lượng lao động trong tương lai
 • Đề xuất các giả định dựa trên phân tích dữ liệu lịch sử, thảo luận với khách hàng và kinh nghiệm của chúng tôi

Tính toán

 • Thực hiện định giá tính toán và đưa ra kết quả
 • Thảo luận kết quả với ban Nhân sự và Tài chính
 • Cung cấp đào tạo bằng cách tổ chức các buổi chuyển giao kiến thức
 • Thảo luận kết quả với kiểm toán

Lập báo cáo

 • Cung cấp đầy đủ báo cáo
 • Hỗ trợ chuyển đổi từ hiện tại sang tiêu chuẩn báo cáo
 • Gửi báo cáo tính toán toàn diện đáp ứng các tiêu chuẩn báo cáo kế toán, được ký bởi các chuyên gia tính toán đủ năng lực
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure

RỦI RO CỦA BẠN, CHÚNG TÔI SẼ BẢO VỆ

Bạn quan tâm chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách nào?