Animated Figure
Thông tin

Chúng tôi làm gì?

Chúng tôi giúp các công ty bảo hiểm tại Việt Nam thực hiện báo cáo xếp hạng AM Best về năng lực tài chính và tín dụng của họ. AM Best là nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xếp hạng tín dụng, dữ liệu tài chính đã đoạt giải thưởng trong ngành bảo hiểm. Các khách hàng mà chúng tôi đã hỗ trợ bao gồm PTI (Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện) và PJICO (Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex).

Dự phòng tổn thất bao gồm tính toán IBNR được đánh giá, so sánh phương pháp tính toán hiện tại được khách hàng sử dụng và phương pháp đề xuất của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp phương pháp hiệu quả và chính xác nhất, cũng như đưa ra lời khuyên cho khách hàng về quản lý dữ liệu và cách cải thiện cơ sở dữ liệu của họ.

Kiểm tra mức độ căng thẳng nhằm xác định khả năng vốn chủ sở hữu và khả năng thanh toán của khách hàng khi xảy ra biến động lớn. Điều này bao gồm các kịch bản căng thẳng sau lãi và lỗ, vốn chủ sở hữu và biên khả năng thanh toán.

Kết quả đạt được:

  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure

RỦI RO CỦA BẠN, CHÚNG TÔI SẼ BẢO VỆ

Bạn quan tâm chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách nào?