English  | Tiếng Việt

QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HÀNG


Chúng tôi mang đến bạn những giải pháp quản trị rủi ro:

 • Hoạch định chiến lược
 • Kiểm soát chi phí
 • Cấu trúc tổ chức ngân hàng
 • Mua lại và sáp nhập
 • Quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản
 • BASEL II và III
 • Hệ thống đánh giá rủi ro và mô hình CAMEL

Cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống BASEL II

 • Một báo cáo cho thấy 90% số ngân hàng thương mại tại Việt Nam đang có kế hoạch tang đầu tư cho các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng cao cấp.
 • Trong hoàn cảnh này, FIRIS tập trung vào hỗ trợ các ngân hàng trong quản trị rủi ro toàn diện.
 • Ưu tiên hàng đầu của FIRIS là giúp các ngân hàng thiết lập các biện pháp quản trị rủi ro phù hợp, bằng cách quản trị độc lập, cấu trúc tập trung, chuyên môn cao.

FIRIS kiến nghị việc quản trị rủi ro tín dụng nên tuân thủ các quy định sau:

 • Thiết lập môn trường phù hợp
 • Hoạt động theo quy trình cấp tín dụng an toàn
 • Duy trì quản lý, đo lường và kiểm soát tín dụng thực tế
 • Đảm bảo kiểm soát toàn diện đối với rủi ro tín dụng

FIRIS sẽ hỗ trợ quá trình quản lý thông qua ba bước cụ thể: xác định rủi ro, đo lường rủi ro và quản lý rủi ro.

 • Xác định rủi ro
 • Xác định rủi ro là quá trình tìm hiểu, xác định những rủi ro liên quan có thể phát sinh trong các giao dịch, sản phẩm hay dịch vụ ngân hàng. Có rất nhiều loại rủi ro ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý…
 • Đo lường rủi ro: Đo lường rủi ro là quá trình đánh giá, định lượng rủi ro, xác suất, và độ lớn tổn thất theo các kịch bản khác nhau
 • Quản lý rủi ro: Các biện pháp quản lý rủi ro chính bao gồm   
 • Né tránh rủi ro: Giảm các tác động xấu bằng các giải pháp giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng
 • Tránh các khu vực, lĩnh vực rủi ro không thể đo lường: Chuyển rủi ro cho bên thứ ba
 • Sử dụng các công cụ quản trị rủi ro mạnh: Giúp ngân hàng hoạt động tốt hơn

FIRIS hỗ trợ ngân hàng trong việc lên kế hoạch, cải thiện hiệu suất và tăng lợi nhuận trong các khu vực và lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong tổng huy động, cho vay và đầu tư của ngân hàng.

LIÊN HỆ


15A Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0918 099 518
Email: ninh.tran@firis.com.vn


FORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN